Center for logistics excellent
.........................................................
้highlight Videoa
a
 

ก.คมนาคม บังคับรถสาธารณะติดตั้งระบบ GPS ภายในปีนี้G
กรมการขนส่งทางบกร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาการนำระบบ GPS มาใช้ติดตั้งรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ตรวจสอบ และยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ เพราะ ระบบ GPS สามารถส่งข้อมูลในลักษณะ Real time โดยแสดงข้อมูลได้ทั้งตำแหน่งของรถและรายละเอียดการเดินรถ และผู้ประกอบการขนส่ง สามารถติดตามตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ พฤติกรรมผู้ขับรถ การควบคุมความเร็วในการเดินรถ รวมทั้ง การควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

a
 

Nation Channel | คมชัดลึก (25 เม.ย. 55) ตอนที่ 1G
กระทรวงรถไฟ...ถึงเวลาปรับใหม่ทั้งระบบ?
ผู้ร่วมรายการ ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต อนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจฯ สภาผู้แทนราษฎร,รศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการกิจการรถไฟไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

 
Latest News

รายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด